Yazım Kuralları

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
HAKEMLİ SANAT & TASARIM DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
YAYIN İLKELERİ
SANAT & TASARIM dergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanır.
SANAT & TASARIM dergisi, Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar derginin yayın ilkelerine uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir. Yapılması gereken düzeltmeler varsa yazar tarafından yapılmak üzere düzeltme istenerek yazara iade edilir. İncelemeden geçen ve dergide yayımlanmak üzere Enstitüye gönderilen yazılar baş editör tarafından alan editörü olarak atanan kişiye gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Alan editörü ve hakemlerden gelen raporların sonucunda alan editörü kendi tespitlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirme raporunu enstitüye gönderir. Rapor sonunda olumlu bulunan makale doğrudan yayımlanma sürecine dahil edilir. Ancak editör raporunda yazardan düzeltme istendiği takdirde düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak tekrar gönderilmesi gerekmektedir. Takibinde dergide yayımlanmak üzere yazar makalenin son halini yalnızca Word belgesi olarak göndermelidir.
Dergiye Plastik Sanatlar, Tasarım, Müzik, Sahne Sanatları gibi Güzel Sanatlar alanları ve bu alanların bilim dalları ile olan bağlantılarının işaret edildiği çalışmalar kabul edilir. Daha öncesinde başka dergi ya da dergilerde yayımlanmış, yayımlanmak için kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirilmeye alınmaz.
Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen Türkçe olarak hazırlanmış yazılar TDK Yazım Kılavuzu’na uymak zorundadır. Baş editör yazının dil bütünlüğünü koruma adına içeriği değiştirmeden her tür müdahaleyi yapabilir. Gerekli durumlarda karar alma hakkına sahiptir.
Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar/yazarlara aittir. Dergi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yazar tarafından yayımlanması için gönderilen yazıların yayın ve basım hakları dergiye devredilmiş olur.
Derginin aynı sayısında bir yazara ait birden fazla makale yayımlanamaz.
Yazar tarafından önerilen yazı ve taahhütname Güzel Sanatlar Enstitüsü Sekreterliğine elden, posta ya da e-posta “sanattasarim@anadolu.edu.tr” yoluyla ulaştırılabilir. Basılmak üzere gönderilen ya da teslim edilen yazının Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü SANAT & TASARIM Dergisinde yayımlanmak üzere önerildiğini ve türünün (Derleme, Araştırma Makalesi, Editöre Mektup ya da Kitap Tanıtımı) belirtildiği bir dilekçe de ekinde yer almalıdır. Ayrıca yazar önerdiği yazının daha önce yayımlanmadığını, yayımlanmak üzere kabul edilmediğini ve halen başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını kabul etmiş sayılır.
Dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:
1.         Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel ve sanatsal çalışmaların kaynak olarak kullanıldığı kapsamlı çalışmalar.
2.         Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makaleler.
3.         Editöre Mektup: Güzel Sanatlar Enstitüsü Hakemli Sanat & Tasarım Dergisi’nde yayımlanmış yazılar ile ilgili yorum, eleştiri ve düzeltmeler.
4.         Kitap Tanıtımı: Sanat alanında çıkmış kitapları tanıtmaya yönelik bilimsel formatta yazılmış yazılar.
 
YAZIM KURALLARI
1.         Yazılar; Word programında A4 boyutunda, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, 1,5 satır aralıklı olarak ve iki yana yaslanmış biçimde (blok) yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; sağ kenar 2.5, sol kenar 2.5, üst kenar 4, alt kenar 3 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sayfa numaraları sağ alt köşeye 10 punto olarak yazılmalıdır. Her paragraf, soldan 1 cm içeriden (satır başından) başlamalıdır.
2.         Yazının ilk sayfasında yazının başlığı, yazarın/yazarların adları, akademik unvan/unvanları, kurum/kurumları, anasanat/anabilim dalı, metnin özeti ve anahtar sözcükler bulunmalıdır. Yazının ikinci sayfasında ilk sayfada yer alan tüm bilgilerin İngilizceleri olmalıdır. Yazışmaların yapılacağı adres ise dipnot olarak belirtilmeli, yazarın posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi yazılmalıdır. Ayrıca ilk sayfada, varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar, vb. dipnot olarak belirtilmelidir.
3.         Başlık: Başlığın tamamı büyük harf, Times (Times New Roman) yazı karakteri, 12 punto olmalıdır.
4.         Özet; derleme ve araştırma makaleleri için 200, editöre mektup ve kitap tanıtımı için ise 50 sözcüğü aşmamalıdır. Özette, denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, vb. yer almamalıdır. Makalenin İngilizce özetinde başlık, anahtar kelime ve yazarın künyesi mutlaka bulunmalıdır. Türkçe makalelerin İngilizce, İngilizce makalelerin Türkçe özetleri olmalıdır.
5.         Anahtar sözcükler; özet metninin altına en az 3 en fazla 5 sözcükten oluşan “Anahtar Sözcükler:” kısmı eklenmelidir. Eklenen her anahtar sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır. Metne ilişkin İngilizce anahtar sözcükler “Keywords:” sözcüğünün ardından eklenen her anahtar sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır.
6.         Notasyon ve kısaltmalar; ilgili sanat/bilim alanında bilinen standart notasyon ve kısaltmalar olmalı ve ilgili sayfada dipnot olarak verilmelidir.
7.         Makalenin formatı; GİRİŞ, İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI ve SONUÇ olarak oluşturulmalıdır. (Gerektiğinde ana başlıklara alt başlıklar açılabilir).
8.         Yazılarda kullanılmak istenen resim, fotoğraf, grafik, çizim, vb. görseller; 300 dpi çözünürlükte JPEG ya da TIFF formatında olmalıdır. Görsellerin künyesi hemen altında ve eksiksiz verilmelidir. Ayrıca görsel listesi ve görsellerin kaynak gösterimi, kaynakça sayfasında yer almalıdır. Metinde ilgili tablo/çizelge ile şekil ve görselden önce atıfta bulunulmalıdır. (Yapılan atıf cümle başı, cümle içi ya da cümle sonunda verilebilir. Örneğin: Cümle içinde; Görsel/Tablo/Şekil X’de yer alan…; ilgili anlatımın, cümlenin ya da paragrafın hemen arkasına parantez içinde (Görsel X), (Tablo X), (Şekil X) şeklinde verilebilir). Tablolar/çizelgeler ile şekiller ve görseller sayfa düzeni esaslarına uymak koşuluyla metinde ilk söz edildikleri yere yakın yerleştirilmelidir. Metin içinde kullanılmış olan görseller (fotoğraf, grafik, şema, formül, teknik çizim, sanatçıya ait eserin görselleri vb.) ile bir esere ait alıntılar; sayfa ortalanarak hazırlanmalıdır. (Gerektiğinde yan yana resim yerleştirilebilir). Görsel künyesi, görselin altında verilmeli, Times New Roman yazı karakteriyle 10 punto yazılmalıdır. Sanat eseri için künye bilgisi aşağıdaki gibi olmalıdır.
Görsel numarası (koyu). Sanatçı adı, “Yapıt Adı”, Boyut, Malzeme, Tarih, Bulunduğu yer.
Görsel X. Vermeer, “İnci Küpeli Kız”, 44,5 cm×39,0 cm, Tuval üzerine yağlı boya, 1665, Mauritshuis, Lahey.
9.         Metin içinde başka eserlere yapılan atıflar, The American Psychological Association (APA) sistemi kullanılarak yapılmalıdır.
10.       Dipnot; metin içi açıklama gereken durumlarda dipnot kullanılabilir. Dipnot, sayfanın altında metin hizası sınırları içinde, metinden dipnot çizgileriyle ayrılan yazı alanında yer almalıdır. Dipnot, metin içinde kullanılan yazı karakteriyle aynı olmak üzere tek satır aralığı ve 10 puntoyla yazılmalıdır.
11.       Sayfa Sayısı; metin özet ve kaynakça dahil en az 12 en fazla 25 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.
12.       Kaynakça, hazırlanan metinde alıntı ve gönderme yapılan tüm kaynakların yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralandığı bir bölümdür. Metinde yer verilen her kaynağın (ilgili mevzuat dışında) mutlaka “Kaynakça”da yer alması gerekir. “Kaynakça”da yer verilen bir kaynağın da metin içinde gönderme bağlantılarının bulunması gerekir. Kaynağın metin içindeki bilgileri ile “Kaynakça”da yer alan bilgileri tutarlı olmalıdır. Verilen bilgilerin doğruluğundan yazar sorumludur.
            Kaynakça hazırlanırken uyulması gereken kurallar şunlardır:
•           Kaynakça başlığı yeni bir sayfada, büyük harfle, ortalı, kalın, metnindeki yazı tipi ve boyutu ile aynı olacak şekilde yazılır.
•           Kaynaklar yazım alanının sol kenarından başlayarak yazılır.
•           Aynı yazar(lar)ın birden çok kaynağı varsa en eski basım yılına sahip kaynaktan başlanarak sıralanır.
•           Aynı yazar(lar)ın birden fazla kaynağından biri çok yazarlıysa bu durumda çok yazarlı kaynak daha sonra verilir.
•           Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla kaynağı varsa bu durumda çalışmaların ismi alfabetik olarak sıralanır ve parantez içinde yayın tarihine sırasıyla “a, b, c, ç, d” gibi harfler eklenerek sıralama yapılır.
•           Aynı soyada sahip farklı yazarların çalışmaları varsa sıralamada adlarının baş harfleri dikkate alınarak sıralama yapılır.
•           Kurum yazarlı kaynaklar, kurum/kuruluşun baş harflerine göre “Kaynakça”da sıralanır.
•           Yazarı belli olmayan kaynak, eser adının baş harfine göre sıralanır.
•           Tarihi belli olmayan kaynaklar, alfabetik sıraya göre “Kaynakça”da yer alır.
•           Yalnızca İnternet adresi olan kaynaklar, metin içinde veriliş sırasına göre erişim tarihleriyle birlikte “Kaynakça”nın en sonunda yer alır.
•           Mevzuat “Kaynakça”da gösterilmez.
•           Basılı olduğu hâlde İnternet ortamından erişim sağlanmış kitap, makale ve tezlerin “Kaynakça”daki gösterimi basılı yayımların gösterimiyle aynı şekilde yapılır.
•           Yazar, eser adı, yayım tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin tamamının ya da herhangi birinin olmadığı e-kaynaklarda yalnızca İnternet tam adresi ve erişim tarihi verilir.
•           TV programları, TV dizileri, sinema filmleri, müzik ve ses kayıtları ya da çoklu ortam yazılımı türü kaynaklar “Kaynakça”da gösterilir.
 
Aktarmaların metinde gösterim biçimleri için lütfen bakınız.
Kaynakça gösterimi için lütfen bakınız.
 
Not: Yazım kuralları, metin içinde ve kaynakçada APA’nın kullanımıyla ilgili bilgiler Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzundan alınmıştır.
 
Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, detaylı bilgi ve örnekler için lütfen bakınız.